List of RO Staff

 

dsUnzh; fo|ky; laxBu@KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

nsgjknwu {ks=h; dk;kZy;&LVkQ lwph@DEHRADUN REGIONAL OFFICE STAFF

(Updated on 31 August 2017)


 

Sl.

No.

Name

Designation

Emp. Code

D. O. J.
in R.O.

D. O. J. in
Present Post

D.O.J.
in KVS

Cate-
gory

1

Jh lksfer JhokLro

Sh. Somit Shrivastav

mik;qDr

Dy. Commissioner

 42629

 07.07.2015

 08.05.2012

18.12.1993

 Gen

2

Vacant/रिक्त 

lgk;d vk;qDr

Asstt.Comm.

 .......

 .........

.......

.......

........

3

Jh fouksn dqekj

Sh.Vinod Kumar

lgk;d vk;qDr

Asstt.Comm.

 41786

 03.03.2014

 03.03.2014

23.08.1995

 Gen

  4

श्रीमती नीता खुराना 

Smt. Neeta Khurana

lgk;d vk;qDr

Asstt.Comm.

 26051 20.05.2016 20.05.2016   Gen

5

Jh ,0 lh0 feJk

Sh. A.C. Mishra

iz”kklfud vf/kdkjh

Admn. Officer

23912

30.12.2015

30.12.2015

12.04.1985

Gen

6

Jh Mh0 ,l0 pkSgku

Sh. D.S. Chauhan

lgk;d

Assistant

 43378

 02.02.2011

02.02.2011

02.03.1982

Gen

7

Jh xtsUnz flag

Sh. Gajendra Singh

lgk;d

Assistant

 51548

08.08.2016

24.02.2014

25.02.2008

 Gen

8

Jh fxjh”k pUnz xqIrk

Sh.Girish Chandra  Gupta

lgk;d

Assistant

 22595

 05.10.2012

05.10.2012

25.10.1980

Gen

9

Jherh ghjk Mqaxfj;ky

Smt. Heera Dungriyal

lgk;d

Assistant

 43206

 12.10.2012

12.10.2012

15.01.1990

ST

10

Jh Mh0 ds0 xqIrk

Sh. D.K. Gupta

lgk;d

Assistant

 22574

 31.08.2016

31.05.1995

01.09.1984

Gen

11

Vacant

lgk;d

Assistant

 

       

12

Jh fxjh”k Hkkj}kt

Sh. Girish Bhardwaj

lgk;d

Assistant

 42721

 10.07.2015

02.12.2013

31.05.1990

Gen

13

Jh oh0 ds0 “kekZ

Sh. V.K. Sharma

lgk;d

Assistant

 5902

 19.01.2015

19.01.2015

15.11.1983

Gen

14

Jh vfuy dqekj

Sh. Anil Kumar

lgk;d

Assistant

 43624

 06.10.2015

06.10.2015 

22.10.2007

Gen

15

Jh jkts”k oekZ

Sh. Rajesh Verma

fgUnh vuqoknd

Hindi Translator

 60013

 13.07.2015

 04.06.2015

04.06.2015

SC

16

Jh ch0 ,l0 jkor

Sh. B. S. Rawat

;w0Mh0lh0

UDC

 22594

 06.07.2015

 19.01.1994

01.06.1981

Gen

17

Vacant/ रिक्त 

;w0Mh0lh0

UDC

 

 

 

 

 

18

Jh v:.k fo’V

Sh. Arun Bisht

;w0Mh0lh0

UDC

 22708

 22.08.2012

16.04.1996

16.04.1996

Gen

19

Jh ,u0 ih0 /;kuh

Sh. N.P. Dhyani

;w0Mh0lh0

UDC

 26126

 30.06.2014

28.11.2011

07.02.1992

Gen

20

Jh lat; xkslkbZs

Sh. Sanjay Gosain

;w0Mh0lh0

UDC

 22620

 16.04.2013

18.12.2012

17.10.1992

Gen

21

Jherh ljkst ckyk

Smt. Saroj Bala

vk”kqfyfid xzzsM&1

Steno Gr-I

 22589

 28.04.2011

12.03.1998

12.03.1998

SC

22

Jherh vYiuk cU/kq

Smt. Alpana Bandhu

vk”kqfyfid xzzsM&1

Steno Gr-I

 22590

 11.02.2015

11.02.2015

06.03.1995

Gen

23

Vacant

vk”kqfyfid xzzsM&2

Steno Gr-II

 

       

24

dq0 vatuk dqdjsrh

Miss Anjana Kukreti

vk”kqfyfid xzzsM&2

Steno Gr-II

 47732

 07.07.2015

 04.08.2011

04.08.2011

Gen

25

Vacant

,y0Mh0lh0

LDC

 

       

26

Jh Mh0 ih0 feJk

Sh. D. P. Mishra

यू 0Mh0lh0

UDC

 56630

 22.02.2017

18.09.2009

18.09.2009

Gen

27

Jherh ehuk{kh flag

Smt. Meenakshi Singh

,y0Mh0lh0

LDC

 56629

 21.05.2012

04.03.2010

04.03.2010

SC

28

Jherh nhik jkor

Smt. Deepa Rawat

,y0Mh0lh0

LDC

 47009

 14.05.2013

21.12.2010

21.12.2010

Gen

29

Jh ds0 ,l0 usxh

Sh. K.S. Negi

lc&LVkQ

Sub Staff

 22308

 06.07.2010

06.12.1989

06.12.1989

ST

30

Jh fot; “kekZ

Sh. Vijay Sharma

lc&LVkQ

Sub Staff

 22584

 01.08.1994

01.08.1994

01.08.1994

Gen

31

Jh egs”k jktk

Sh. Mahesh Raja

lc&LVkQ

Sub Staff

 22582

 01.08.1994

01.08.1994

01.08.1994

SC

32

Jh izdk”k

Sh. Prakash

lc&LVkQ

Sub Staff

 22583

 05.05.1995

05.05.1995

05.05.1995

SC