Genesis

Genisis

List of Deputy Commissioners


 
S. No.
Name
From
To
1
Sri Jamuna Rai
26.07.1993
23.06.1995
2
Sri H.S.Bampal
16.06.1995
13.10.1998
3
Sri Kartar Singh
14.10.1998
31.01.1999
4
Sri S.C.Jain
31.01.1999
01.08.2001
5
Dr. M.M.Swami
06.08.2001
30.12.2004
6
Sri C.P.Singh (I/c)
31.12.2004
04.04.2005
7
Sri Prem Singh
04.04.2005
31.12.2005
8
Ms. R.Kalawathi
10.01.2006
23.07.2007
9
Sri J.M.Rawat
23.07.2007
16.05.2011
10
Dr. O.V.S. Sikarwar (I/c)
17.05.2011
30.09.2011
11
Sri N.S.Rana (I/c)
01.10.2011
30.03.2012
12
Sri N.S.Rana
31.03.2012
30.06.2013
13
Sri S.S.Chauhan (I/c)
30.06.2013
26.03.2014
14
Smt. Piya Thakur
26.03.2014
26.06.2015
    15 Sri S S Chauhan (I/C) 27.06.2015 06.07.2015
16
Sri Somit Shrivastav
07.07.2015
---